Recent News
Założenia potrzebne dla nauki z naturalizmu

Założenia potrzebne dla nauki z naturalizmu

Według Kuhna, cała nauka opiera się na zatwierdzonym programie niesprawdzalnych założeń dotyczących charakteru wszechświata, a nie tylko na faktach empirycznych. Założenia te – paradygmat – obejmują zbiór przekonań, wartości i technik wyznawanych przez daną społeczność naukową, które legitymizują ich systemy i wyznaczają ograniczenia dla ich badań. Alfred North Whitehead napisał: „Każda nauka musi zacząć od pewnych założeń dotyczących ostatecznej analizy faktów, którymi się zajmuje. Założenia te są uzasadnione częściowo przez ich przynależność do typów występowania, których jesteśmy bezpośrednio świadomi, a częściowo przez ich sukces w reprezentowaniu obserwowanych faktów z pewną ogólnością, pozbawioną przypuszczeń ad hoc.” Priddy zauważa, że wszystkie badania naukowe nieuchronnie opierają się na co najmniej kilku istotnych założeniach, które nie są sprawdzane przez procesy naukowe. Dla naturalistów natura jest jedyną rzeczywistością. Nie ma czegoś takiego jak „nadprzyrodzone”. Metoda naukowa ma być stosowana do badania całej rzeczywistości, w tym ludzkiego ducha: „Zdecydowana większość współczesnych filozofów chętnie (…) odrzuciłaby byty 'nadprzyrodzone’ i dopuściła, że nauka jest możliwą drogą (jeśli niekoniecznie jedyną) do ważnych prawd o 'ludzkim duchu'”.

Naturalizm jest domyślną filozofią pracujących naukowców, zgodnie z którą do uzasadnienia metody naukowej potrzebne są następujące podstawowe założenia:

że istnieje obiektywna rzeczywistość podzielana przez wszystkich racjonalnych obserwatorów. „Podstawą racjonalności jest akceptacja zewnętrznej obiektywnej rzeczywistości”. „Obiektywna rzeczywistość jest w oczywisty sposób rzeczą niezbędną, jeśli mamy wypracować sensowną perspektywę świata. Niemniej jednak samo jej istnienie jest zakładane.” Nasza wiara w istnienie obiektywnej rzeczywistości jest założeniem, że powstaje ona z realnego świata poza nami. Jako niemowlęta przyjęliśmy to założenie nieświadomie. Ludzie chętnie przyjmują to założenie, które dodaje znaczenia naszym wrażeniom i uczuciom, niż żyją z solipsyzmem.” Bez tego założenia istniałyby tylko myśli i obrazy w naszym własnym umyśle (który byłby jedynym istniejącym umysłem) i nie byłaby potrzebna nauka, ani nic innego.”

że ta obiektywna rzeczywistość jest rządzona przez prawa naturalne; „Nauka, przynajmniej dzisiaj, zakłada, że wszechświat podporządkowuje się poznawalnym zasadom, które nie zależą od czasu ani miejsca, ani od subiektywnych parametrów, takich jak to, co myślimy, wiemy lub jak się zachowujemy.” Hugh Gauch twierdzi, że nauka zakłada, że „świat fizyczny jest uporządkowany i zrozumiały.”

że rzeczywistość można odkryć za pomocą systematycznej obserwacji i eksperymentów. Stanley Sobottka powiedział: „Założenie zewnętrznej rzeczywistości jest konieczne, aby nauka mogła funkcjonować i rozkwitać. W przeważającej części nauka jest odkrywaniem i wyjaśnianiem świata zewnętrznego.” „Nauka próbuje wytworzyć wiedzę, która jest tak uniwersalna i obiektywna, jak to tylko możliwe w sferze ludzkiego rozumienia”.

że Natura ma jednolitość praw i większość, jeśli nie wszystkie rzeczy w naturze muszą mieć przynajmniej naturalną przyczynę.Biolog Stephen Jay Gould określił te dwie ściśle powiązane propozycje jako stałość praw natury i działanie znanych procesów. Simpson zgadza się, że aksjomat jednolitości prawa, nie dający się udowodnić postulat, jest konieczny, aby naukowcy mogli ekstrapolować wnioskowanie indukcyjne w nieobserwowalną przeszłość, aby ją sensownie badać.

że procedury eksperymentalne zostaną wykonane w sposób zadowalający, bez żadnych celowych lub niezamierzonych błędów, które wpłyną na wyniki.

Że eksperymentatorzy nie będą znacząco stronniczy przez swoje przypuszczenia.

że losowe pobieranie próbek jest reprezentatywne dla całej populacji. Prosta próba losowa (SRS) jest najbardziej podstawowym wariantem probabilistycznym stosowanym do tworzenia próby z populacji. Zaletą SRS jest to, że badacz ma gwarancję wyboru próbki, która reprezentuje populację, co zapewnia statystycznie poprawne wnioski.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *